เขียว สวย หอม

 

เขียว สวย หอม คือ เครือข่ายการรวมตัวกันของประชาชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองในประเด็นต่างๆ เป็นเครือข่ายที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันของพลเมืองในการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม พันธกิจหลักของเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม คือ การประสาน เชื่อมโยง สนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชน ภารครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันดูแล ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองเชียงใหม่