ร้านอาหาร
กาแฟ
ของชำ
สถานที่ท่องเที่ยว
บาร์
โรงแรม

องค์กรการกุศล

สภาลมหายใจเชียงใหม่

เป็นกลุ่มเครือข่ายประชาชน จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและการค้า ภาคราชการ ภาควิชาการ กลุ่มองค์กรต่างๆ รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์การแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่

2024-06-22 16:11:39 2321 More ...

เขียว สวย หอม

เขียว สวย หอม คือ เครือข่ายการรวมตัวกันของประชาชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองในประเด็นต่างๆ เป็นเครือข่ายที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันของพลเมืองในการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม พันธกิจหลักของเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม คือ การประสาน เชื่อมโยง สนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชน ภารครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันดูแล ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองเชียงใหม่

2024-06-22 20:39:37 3131 More ...

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) หรือ Inter Mountain Peoples’ Education and Culture in Thailand Association (IMPECT) เป็นองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ชนเผ่าพื้นเมือง) ได้ริเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปลายปี 2534 และเน้นการทำงานแทนชนเผ่าพื้นเมืองและเพื่อชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างแท้จริ

2024-06-22 11:10:51 1537 More ...