สภาลมหายใจเชียงใหม่

 

เป็นกลุ่มเครือข่ายประชาชน จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและการค้า ภาคราชการ ภาควิชาการ กลุ่มองค์กรต่างๆ รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์การแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่

 

ก่อตั้งเมื่อ 9 กันยายน 2562

สำนักงานประสาน(ชั่วคราว) สถาบันพัฒนาการองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 5/5 แก้วนวรัฐ ซ.1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่

 

คุณ สุรีย์รัตน์ ตรีมรรคา เลขานุการคณะทำงานสภาลมหายใจเชียงใหม่

ประสานงานกองเลขานุการ (เอิร์ธ) 093-229-5283

ประสานงานทั่วไป บัณรส บัวคลี่ (โต) 081-7169867

 

กิจกรรมของสภาลมหายใจเชียงใหม่

1.โครงการดิน น้ำ ป่า อากาศ ยั่งยืน โดยมีสภาองค์กรชุมชนระดับตำบล 32 ตำบลนำร่องการทำแผนพัฒนาพื้นที่จากล่างขึ้นบน มีเป้าหมายเพื่อลดการกำเนิดมลพิษฝุ่นควัน สร้างอาชีพและวิถีชีวิตยั่งยืน

2. โครงการรณรงค์ภาคเมือง ให้ความรู้ ความเข้าใจและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควันและเกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ

3. กิจกรรมวันเชียงใหม่ปลอดมลพิษ 22 ธันวาคม 2562

4. มหกรรมเชียงใหม่สู้ฝุ่นสู่ความยั่งยืน ต้นมกราคม 2563